Salmon Teriyaki

salmon, cucumber, avocado, salmon on top torch with teryaki sauce & seasame seeds

11.80€
Agiou Titou 54, 71202, Heraklion